مگس

                                           مگس

 

مگس حشره کوچک بالداری است که از فضولات و زباله ها تغذیه کرده و ناقل انواع انگلها در انسان و دام می باشد.دوره زندگي مگس داراي 4 مرحله تخم،لارو،شفيره،وحشره بالغ هست طول زندگی حشره 2 هفته می باشد.كه در شرايط سردتر ممكن است تا 3ماه هم طول بكشد ولي بر اساس يك محاسبه ساده وبا احتساب يك دوره ده روزه براي چرخه تخم تا تخم،چنانچه يك جفت مگس در اوايل بهار تخمگذاري كنند و هيچ يك از تخمهايشان از بين نرود تا اول مرداد (دوره 4ماه)تعداد مگس از تخم بيرون امده191/000/000/000/000/000/000خواهد شد كه قادر خواهند بود سطح كره زمين را تا ارتفاع 1/5متر بپوشانند. هر چند عوامل زيستي وشرايط اقليمي باعث مرگ و مير و تلفات زياد مگس ها شده وچنين جمعيتي هيچگاه ايجاد نخواهد شد .

 بیماریهای منتقل شونده توسط مگس

1.فلج اطفال

2.تراخم

3.ورم ملتحمه چشم

4.عفونت انگلی دستگاه گوارش

 

 

 

گالری عکسروشهای پیشگیری ومبارزه