پیشگیری و مبارزهپیشگیری و مبارزه با حشراتپیشگیری و مبارزه با حشرات خانگیسمپاشی مورچه

مورچه

                             روشهای پیشگیری و مبارزه با مورچه   1.گرفتن درز شیارها و قرنیزها 2.جلوگیری از ریخت و پاش مواد غذایی شیرین و غیره… 3.استفاده از سموم پودری پیرتیرویدی و پاشیدن داخل درز و شیارهای دیوار, 4.مبارزه شیمیایی با مورچه

ادامه مطلب